صفحه فرود کمپین

یک صفحه فرود برای کسب و کار شما که کاربران را به جای مناسب هدایت می کند

جزئیات بیشتر »

دعوت به اپلیکیشن

بستری تشویقی برای دعوت به اپلیکیشن

جزئیات بیشتر »

لینک عمیق

اتصال کاربران جدید و قدیم به محتوای درون اپلیکیشن

جزئیات بیشتر »

تبلیغ پولساز

به سادگی متوجه می شوید که کدام کانال های فروش شما برای شما پولساز تر هست

جزئیات بیشتر »

بیشتر از 10+ قابلیت منحصر بفرد
برای شما که به دنبال تبلیغات اثربخش موبایلی هستید

کانال های سودمند

به راحتی می فهمید که کدام کانال های فروشتان بیشترین درآمد را برای شما ایجاد می کند

بیننده شناسی

کدام بیننده تبلیغ اپ شما را نصب می کند و در اپ شما هزینه می کند ؟

dashboard

برچسب گذاری کاربران

از زمانی که مشتری شما تبلیغ شما را دید تا درون اپ دنبالش کنید

هر رویدادی که دوست دارید

هر رویدادی که دوست دارید کاربرانتان انجام دهند را رصد کنید

© 2017 Mobocamp
Mobile Marketing Platform